หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สพม.เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติบัตรรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จากท่านผู้อำนวยการ สพม.เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู่

การรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เรื่อง การประยุกต์ใช้งานเทคนิคด้านการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งสืบค้นการให้บริการผ่านระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต ห้องสมุดโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สหวิทยาเขตแวงใหญ่ นำเสนอการสะท้อนคิด เพื่อทบทวนหลังการปฏิบัติงาน PLC ระยะที่ 3 
       โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ได้ร่วมนำเสนอผลการสะท้อนคิด เพื่อทบทวนหลังการปฏิบัติงาน PLC ระยะที่ 3 AAR วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนแวงใหญวิทยาคม
การบุรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2561 
      ท่านรองนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง การบุรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่
คณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วันที่ 23 ก.ค. 2561 
      โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการได้มีการสะท้อนผลหลังจากการนิเทศจากคณะกรรมการ 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการใช้โปรแกรม Logbook 
      โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการใช้โปรแกรม Logbook โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม โรงเรียนท่านางแนววิทยายน โรงเรียนสันติพัฒนกิจ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคม และโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ในการจัดโครงการอบรม     &
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วันที่ 23 ก.ค. 2561
คณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC วันที่ 19 ก.ค.2561โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สหวิทยาเขตแวงใหญ่
คณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อำเภอแวงใหญ่ วันที่ 17 ก.ค. 2561
คณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC วันที่ 16 ก.ค. 2561

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น